Aanleg waterberging Fokkerhaven te Den Haag

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer
Duur van het werk
februari 2014 – juli 2014
Soort werk
Betonbouw
Aanneemsom
€ 668.000,–

Op 13 januari  2014 heeft Kroeze Infra bv  de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 2013.094.056 “Aanleg waterberging Fokkerhaven”.  Deze waterberging moet worden aangelegd ter compensatie van het dempen van een deel van de Neherkade elders op industrieterrein Binckhorst in de gemeente Den Haag.

Op de locatie van de waterberging Fokkerhaven is sprake van ernstige bodemvervuiling. De locatie dient gesaneerd te worden, hiervoor is een saneringsplan opgesteld welke is goedgekeurd door het bevoegd gezag van de gemeente Den Haag. De sanering vindt plaats onder toezicht van een Milieukundige begeleider die door de gemeente is aangesteld. Omdat er verschillende verontreinigingen in het gebied zijn aangetroffen ( o.a PAK’s, zware metalen en asbest) is er een Plan van Aanpak opgesteld waarin de waterberging in verschillende ontgravingsrondes op diepte zal worden gebracht. De verontreinigde grond uit de verschillende ronden wordt naar gespecialiseerde verwerkingslocaties afgevoerd.

Belangrijkste elementen van dit project zijn:

  • Aanbrengen van 200 meter damwand, grotendeels aangebracht middels drukken in verband met trillingseisen.
  • Ontgraven en afvoeren van 5500m3 grond onder BRL 7000.
  • Toepassen van een drijflaagsanering om aanwezige olie af te kunnen voeren.
  • Toepassen van een mobiele waterzuivering om het bronneringswater dusdanig te zuiveren dat aan de lozingseisen van het waterschap wordt voldaan.
  • Aanbrengen van 200 meter prefab hangschorten inclusief metselwerk.

Voor een impressie en korte uitleg van het project zie de website van de Gemeente Den Haag.
www.denhaag.nl