BWRM Sion Deelplan 9 en Van Rijnweg te Rijswijk

Opdrachtgever
Programmabureau RijswijkBuiten
Duur van het werk
juni 2018 – mei 2019
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 848.000,–

Op 25 april 2018 ontvingen wij vanuit Programmabureau RijswijkBuiten de opdracht voor het uitvoeren van contract 633-S-9 Bouw- en Woonrijpmaken Sion deelplan 9 en Van Rijnweg.

Dit project is een deelopdracht op basis van een Raamovereenkomst voor de ontwikkeling van nieuwbouw gebieden Sion en ’t Haantje. Kroeze Infra is hiervoor samen met een 4-tal andere aannemers geselecteerd op basis van een ingediend Plan van Aanpak.

Het werk wordt op basis van de UAV-GC 2005 uitgevoerd waarbij het ontwerp reeds door de opdrachtgever is uitgewerkt.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Verwijderen diverse obstakels
 • Verwijderen wegconstructies
 • Aanleg riolering en drainage
 • Aanleg van bouwwegen
 • Rooien bomen
 • Ontgraven en omleggen watergangen
 • Aanbrengen beschoeiing en grondkeringen
 • Afwerken van de oevers en watertaluds
 • Verwijderen en aanleggen van dammen en duikers
 • Het maken van kolk- en perceelaansluitingen
 • Het aanbrengen van huisaansluitingen op particulier terrein
 • Aanleggen van cunet en funderingen van (bouw-) wegen
 • Aanleggen van de tijdelijke verhardingen
 • Aanpassen van verhardingen
 • Plaatsen van fiets- en voetgangersbrug, inclusief het aanbrengen van een fundatie
 • Aanleggen en/of aanpassen van kabels- en leidingentracés
 • Voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van groen

Naast bovenstaande werkzaamheden welke grotendeels geschieden in de bouwrijpfase van
deelplan 9 gaan we de Van Rijnweg geheel opnieuw inrichten.

De Van Rijnweg is onderdeel van de doorgaande fietsroute richting het centrum van Rijswijk.
Om de overlast voor het fietsverkeer te beperken voeren we de werkzaamheden uit in de vakantieperiode.

Uitdaging is om de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en de herinrichting van het wegprofiel naar een fietsstraat in een periode van 6 weken te realiseren.