Herinrichting Schrijversbuurt te Schiedam

Opdrachtgever
Gemeente Schiedam
Duur van het werk
november 2016 t/m juni 2018
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 3.163.000,–

Op 18 oktober 2016 ontvingen wij vanuit de gemeente Schiedam de opdracht voor het uitvoeren van bestek 1500-045 Herinrichting Schrijversbuurt.

Voor de gemeente Schiedam is dit een bijzonder project omdat de bewoners van de wijk in een vroeg stadium bij het project betrokken zijn. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarbij gezamenlijk is toegewerkt naar het uiteindelijke ontwerp. De gemeente heeft hierbij de kaders van het ontwerp aangegeven en de bewoners hebben hier invulling aan gegeven. Zo is er bijvoorbeeld bewust de keuze gemaakt om meer groen in de wijk te krijgen ten koste van extra parkeerplaatsen.

Om deze betrokkenheid ook in de uitvoering vorm te geven zijn de bewoners ook betrokken geweest bij het opstellen van de EMVI-criteria. Zij hebben in de uitvraag richting de aannemer aangegeven welke punten zij belangrijk vonden.

Ons Plan van Aanpak welke bij aanbesteding is ingediend is door de opdrachtgever zeer goed beoordeeld. Er is dus goed ingespeeld op de wensen van de bewoners. Met name op de punten bereikbaarheid en leefbaarheid hebben we goed gescoord. Zo hebben we een goede fasering bedacht waarbij we de werkvakken zo klein mogelijk houden. Daarnaast lossen we onze materialen op verzamelpunten in de wijk om de overlast door vrachtverkeer te beperken.

Om de bewoners goed te informeren is een omgevingsmanager aangesteld welke de bewoners per fase zal informeren, welke eventuele vragen of klachten zal beantwoorden en welke stakeholders die in het voortraject al zijn benaderd zal voorzien van actuele informatie.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

  • Het verwijderen van circa 150 stuks bomen door de gehele wijk
  • Het aanleggen van een drainagestelsel van 2700m in de gehele wijk, inclusief betonnen verzamelputten.
  • Vervangen van oud gemengd riool voor een nieuw betonnen riool over een lengte van 700m.
  • Het vervangen van de oude gres huisaansluitingen voor nieuwe PVC aansluitingen
  • Het vervangen van de bestrating van de gehele wijk, waarbij de rijbanen zullen worden uitgevoerd in straatbaksteen.
  • Aanbrengen van straatmeubilair

Naast onze werkzaamheden zullen er door verschillende nutsbedrijven leidingen worden vervangen en zal er nieuwe openbare verlichting worden aangebracht. Deze werkzaamheden zullen op onze werkzaamheden worden afgestemd en in de planning worden opgenomen, zodat de overlast voor de bewoners zal worden beperkt.